By Raul C. Chavez, Teacher III, Santa Rosa NHS

 

Sa patuloy na pagharap ng ating bansa sa pandemya, kaakibat nito ang patuloy ring hamon
sa mga mag-aaral sa larangan ng pagbasa. Ang mga mag-aaral sa panahon ito ay nangangailangan
na maging mas independent kaysa dati, kaya bilang mga guro, kailangan rin nating suriin at
isaalang-alang ang mga paraan ng pagtulong natin sa kanila sa pagbabasa ng mga teksto.
Ang pagbasa ay isa sa mga kasanayang pangwika na tulay ng mga mag-aaral upang
mapahusay at malinang ang kasanayan sa mabisang pag-unawa sa teksto. Sa ilalim ng Virtual
Learning kailangan nating bigyan ang mga mag-aaral ng materyales na babasahin, kailangan
nating silang bigyan ng mga kinakailangang kasangkapan (tools) na aakma sa kanilang
pangangailangan at sitwasyon upang maunawaan ang mga tekstong binabasa. Isa sa mga dapat
gawin sa pagbasa sa Virtual Learning ay ang paglalapat at pagbibigay ng mga tools o kasangkapan
sa makabagong paraan—at ng may mas mataas na antas ng intensyonalidad—upang suportahan
ang mga mag-aaral habang sila ay nagiging independent. Kung paanong hindi magtagumpay ang
isang builder (tagabuo) ng walang mga tamang blueprint, kailangang makita ng mga mag-aaral
ang blueprint kung paano sila magtatagumpay sa pagbasa nang may pag-unawa.
Sa Virtual Learning, kailangan nating maingat na ipaalam ang layunin ng pagbabasa ng
bawat teksto bago simulan ng mga mag-aaral. Ang layuning ito ay kailangang direktang nakaayon
sa anumang pagtatasa na ibinigay. Ilan sa mga pamamaraan na maaaring ilapat sa pagbasa sa
Virtual Learning ang mga sumusunod:
1. Pagbibigay sa mga mag-aaral ng mga tool sa pagbasa- Ang ating layunin para sa mga
mag-aaral ay hindi lamang upang maunawaan ang nilalaman ng teksto ngunit maging ang mga
estratehiya sa pagbabasa na magagamit nila sa mga susunod na babasahin at kanilang itong
mabibitbit sa paglipas ng panahon. Dapat nating ituro ang mga estratehiyang ito nang tahasan
upang makilala ng mga mag-aaral ang mga ito bilang mga estratehiya na maaari nilang ilapat sa
maraming teksto
2. Sa Distance Virtual Learning, maaari nating ituro ang mga kasanayang ito sa panahon ng
synchronous learning bilang paghahanda para sa pagbabasa na nangyayari sa panahon ng
asynchronous na pag-aaral, Maaari nating gamitin ang ating Learning Management System upang
lumikha ng mga aktibidad na gateway upang makumpleto ng mga mag-aaral ang mga aktibidad

bago magbasa o bago ilabas ang teksto na babasahin. Kailangan nating sadyang iakma ang mga
tool na ginagamit natin sa ating mga silid-aralan sa online na pag-aaral.
3. Gawing naa-access ang bokabularyo. Ang ating diskarte sa bokabularyo ay magbabago
depende sa ating mga layunin sa pagtuturo. Sa ilalim ng Content Key, maaaring kailanganin nating
iakma ang mga digital na teksto sa antas ng pagbabasa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng
paglalagay ng hyperlink ng mga kahulugan at pag-embed ng mga pahiwatig ng konteksto sa mga
digital na teksto, o sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital na platform tulad ng modified

paddlet upang pumili ng magkakaibang mga teksto batay sa mga antas ng pagbabasa ng mga mag-
aaral.

4. Kapag ang mga teksto ay nagtatampok ng mga kritikal na talasalitaan na dapat
makabisado ng mga mag-aaral, maaari tayong gumamit ng mga digital bulletin board o online
na mga whiteboard para gumawa ng mga word wall at concepts sorts, google docs at vocabulary
trees at personal na mga diksyunaryo at mga online na laro upang mahikayat ang mga mag-aaral
sa pagbabasa. Maaari rin nating turuan ang mga mag-aaral kung paano gumamit ng mga digital
na tool tulad ng Google Read&Write at mga online na diksyunaryo upang mas mahusay nilang
ma-access ang mga hindi pamilyar na teksto nang nakapag-iisa.
5. Buhayin ang dating kaalaman- Napapaunlad ang pag-unawa sa pagbabasa kapag
naglalaan ng oras upang ikonekta ang dating kaalaman sa kasalukuyang kaalaman. Gamit ang mga
online application na whiteboard, bulletin board, o documents, makakagawa tayo ng mind maps
o KWL chart. Ang mga virtual na field trip, virtual gallery walk, playlist, at choice board ay

bumubuo ng mahahalagang background knowledge at pumukaw ng pagkamausisa ng mga mag-
aaral . Ang mga polling features at Google Forms ay maaaring magsilbi bilang mga graphic guide

na graphic na nagpapakita ng mga tugon.
6. Model Success, kailangan tayo ng mga mag-aaral sa lahat ng edad at antas na magmodelo
kung paano tugunan ang isang mahirap na teksto. Sa isang na-record na video man o sa isang live
na sesyon ng pagtuturo. Maaari tayong magbasa ng isang seleksyon upang maging modelo tamang
bilis at ekspresyon sa pagbasa, at gumamit ng think-alouds upang ipakita ang mga estratehiya tulad
ng pagsusuri sa mga tampok na teksto, pagtatanong, at paggamit ng mga estratehiya sa pag-aayos,
gaya ng muling pagbabasa, pagbubuod, at paggawa ng mga koneksyon. Ginagawang posible ng
mga app tulad ng Nearpod at Pear Deck na tipakin ang mga pagbabasa sa mga video at magdagdag
ng mga interaktibong tanong, na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makilahok nang
asynchronous sa think-alouds

7. Pagsubaybay sa ng pag-unlad ng mga mag-aaral- Maaaring mawala at malito ang mga
mag-aaral sa virtual learning, ngunit ang mga tool sa pagsubaybay sa online ay nakakatulong na
panatilihin silang nagagabayan. Halimbawa, kapag gumawa ang mga mag-aaral ng double-entry
na journal sa isang Google Docs, mabilis nating makikita kung sino ang nakasasabay at kung sino
ang nalilito. Maaari rin tayong magpatuloy sa pagbabasa ng mga kumperensya sa Flipgrid. Maaari
tayong gumamit ng video conference upang makipag-usap sa mga mag-aaral. Maaari silang
magpadala ng update sa tulong video ng kanilang proyekto sa pagbabasa o magbasa ng isang sipi
nang malakas at ilarawan kung paano nila nabuo ang kanilang pag-unawa sa teksto na kung saan
maaari tayong magbigay ng feedback na base sa isang pag-aaral ay mas epektibo kaysa nakasulat
na puna.

8. Sa sychronous learning, ang mga breakout room at mga shared documents ay nagbibigay-
daan sa atin na obserbahan at gabayan kung paano bumubuo ang mga mag-aaral ng kahulugan ng

mga teksto habang nakikilahok sila sa mga collaborative na diskarte sa pag-aaral tulad ng
reciprocal na pagtuturo, mga lupon ng literatura
Ilan lamang ito sa mga maaring gawin upang makangkop sa pagtuturo ng pag-unawa sa
pabasa. Ang pagbabasa ay napakahalaga sapagkat hinuhubog nito ang ating pagkatao at
nakakatulong din ito sa pag-unlad natin bilang isang tao sa anong lagay ng mundo.